pla1ما هرروز جهت انتقال مواد از خریطه های پلاستیکی استفاده میکنیم. ایا گاهی در مورد اضرار خریطه های پلاستیکی فکر نموده اید؟ پارچه های خریطه های پلاستیکی تا هزار سال را در بر میگیرید تا که در در محیط از بین بروند و منحل شوند بنا براین برای سالهای متمادی در محیط باقی میمانند و باعث آلودگی محیط و متاثر نمودن صحت میشوند. برعلاوه خریطه های پلاستیکی در محیط پخش شده محیط را آلوده میکند، باقی ماندن آنها در محیط به صحت حیوانات، نباتات و انسانها آسیب میرسانند. ماندن پلاستیک برای مدت های طولانی در خاک از رسیدن مواد مغذی به نباتات مانع میشود، و همچنان امکان دارد آنها را حیوانات اهلی خورده که در معده آنها باقی میمانند و جذب و هضم غذا را مختل مینماید.

همچنان زمانیکه غذای پخته شده ( نان گرم) در خریطه های پلاستیکی انداخته شود احتمال آن میرود که از پلاستیک به آن گازهای مضر انتقال گردیده و کیفیت غذا را خراب نموده غذا را متضرر نماید.

غذاهای مذکور مخصوصاً برای اطفال زیاد خطرناک میباشند.

سوختاندن پلاستیک هم باعث آلودگی هوا میشود. تحقیقات نشان میدهد که دود پلاستیک باعث ازدیاد خطر امراض قلبی میشود، امراض تنفسی مانند نفس تنگی را تشدید میبخشند و باعث سرخ شدن جلد، دلبدی و سردرد میشود. همچنان شاید سبب زیان به سیستم عصبی، گرده ها، جگر، و حتی سیستم تناسلی شود.

چه باید کرد:

  • استفاده از خریطه های پلاستیکی را کم کنید
  • به جای خریطه های پلاستیکی از خریطه های تکه ای استفاده کنید
  • پلاستیک را نسوزانید