smo1اخیرا دانشمندان دریافتند قرار گرفتن به مدت پنج دقیقه در معرض دود سگرت می تواند خطرناک باشد و سالیانه عده ی زیادی غیر سگرتی ها اعم از مادران باردار، کودکان و نوزادانی که هنوز متولد نشده اند، بر اثر بیماری های ناشی از سگرت و دود سگرت در معرض خطر قرار می گیرند و یا جان خود را از دست می دهند. مطالعات جدید نشان میدهد که زندگی در کنار افرادی که سگرت دود میکنند به اندازه سگرت کشیدن زیان ‌آور است. محققان در پوهنتون روچستر نیویورک دریافت کرده اند که داشتن اطرافیان سگرتی هم به اندازه سگرت کشیدن می ‌تواند برای صحت فرد زیان‌ آور باشد. متخصصین به این عقیده هستند که  به هز اندازه ایکه  زمان مواجه شخص با فرد سگرتی بیشتر باشد، احتمال گرفتار شدن او به این عوارض ناشی از دود سگرت نیز به صورت تصاعدی بالا می ‌رود، که این نشان‌ دهنده اثر مستقیم تنفس دود سگرت دیگران بر صحت میباشد.

۱خانه خود را عاری از دود سگرت کنید.

۲. با مسوولین دفاتر خویش همکاری کنید تا محیط کار را عاری از سگرت اعلان کنند.

۳. از فعالیت های اجتماعی و محلی جهت منع استفاده از دخانیات در اماکن عامه خصوصا ساحاتی که کودکان در آن وجود دارد، حمایت نمایید.

۴. با اشخاص سگرتی کمک کنید تا دود کردن سگرت را ترک کنند.

۵. از اعضای خانواده بخواهید که بیرون از منزل سگرت دود کنند.